Avantatges Fiscals

Ajudar a MONA té avantatges

La Fundació MONA és una ONG d’utilitat pública que té la forma jurídica de fundació sense fins lucratius i compleix amb els requisits previstos per a això en la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Fins a 2015 el que aportaves a entitats benèfiques i similars desgravava un 50% en la declaració de la renda. Però en 2016 es van aplicar algunes millores en la desgravació, i ara, les teves aportacions desgravaran encara més *. Per tant, us podeu beneficiar del següent tractament en el vostre IRPF:

  • Els primers 150 euros del conjunt de donatius de cada contribuent tenen una deducció de la quota íntegra, el 75%.
  • Tot el que va per sobre dels primers 150 euros, us dóna dret a deduir-vos més:
    1. Tipus general: un 30% a la resta de la base de deducció.
    2. Fidelització de les donacions: un 35% a la resta de la base de deducció, sempre que en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzat donatius amb dret a deducció a una mateixa entitat, per una quantitat igual o superior a l’exercici anterior.

Ajudar a MONA té avantatges

Si has col·laborat amb nosaltres en els últims tres anys, els percentatges de desgravació són superiors. D’aquesta manera la teva fidelitat es veu recompensada amb una major devolució.


Exemples de desgravació fiscal per a persones físiques

Aportacions anuals a entitats benèfiques

Donació

Valor

% desgravable

total a desgravar

Exemple 1.
Donació de 60 €
primers 150 €75%45 €
0 € (diferència)30%0 €
a partir de 3 anys col·laborant amb la mateixa entitat35%0 €
Exemple 2.
Donació de 200 €
primers 150 €75%112,5 €
50 € (diferència)30%15 €
a partir de 3 anys col·laborant amb la mateixa entitat35%17,5 €
Exemple 3.
Donació de 1200 €
primers 150 €75%112,5 €
1050 € (diferència)30%315 €
a partir de 3 anys col·laborant amb la mateixa entitat35%367,5 €

Percentatges de desgravació fiscal per a persones jurídiques

Aportacions anuals a entitats benèfiques

35%Les quantitats donades per empreses mercantils o altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la quota de l'Impost sobre Societats
40%Fidelització de donatius durant tres exercicis: Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al del període impositiu anterior , el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'aquesta mateixa entitat serà el 40%.

 

*Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica a El País Basc ni a Navarra.
El límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10%.
Article 19 (Deducció de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.


Sigues part de la solució per a aquests animals avui