Avantatges Fiscals

Ajudar a MONA té avantatges

La Fundació MONA és una ONG d’utilitat pública que té la forma jurídica de fundació sense fins lucratius i compleix amb els requisits previstos per a això en la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Avantatges fiscals

* Poden aplicar una deducció del 15% extra les persones físiques amb residència habitual a Catalunya.


Sigues part de la solució per a aquests animals avui